Sunday, June 23, 2013

ระบบการเมืองของกลุ่มประเทศอาเซียน :สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์                             Philippines

ชื่อทางการ                            สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

                                         (Republic of the Philippines)

เมืองหลวง                             มะนิลา

ที่ตั้ง                                    ทวีปเอเชีย(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)


สมาชิกสหประชาชาติ                24 ตุลาคม ค.ศ. 1945


ระบบการปกครอง                                สาธารณรัฐ ประธานาธิบดีเป็นประมุขรัฐและประมุขรัฐบาล


เขตการปกครอง                    72 จังหวัด และ 61 เมือง


วันได้เอกราช                         4 กรกฎาคม ค.ศ. 1949(จากสหรัฐอเมริกา)


รัฐธรรมนูญ                            2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988 มีผลบังคับใช้ 11 กุมภาพันธ์ 1987


ระบบกฎหมาย                      อิงกฎหมายสเปนและกฎหมายแองโกลอเมริกัน ยอมรับอำนาจการตัดสินภาคบังคับของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดยมีข้อสงวน


วันชาติ                               วันได้เอกราชจากสเปน 12 มิถุนายน (ค.ศ. 1898)


ฝ่ายบริหาร                          ประธานาธิบดี คณะรัฐมนตรี


ฝ่ายนิติบัญญัติ                      รัฐสภา (สภาคู่) คือ วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร


ฝ่ายตุลาการ                         ศาลสูงสุด


สิทธิการเลือกตั้ง                   สากล อายุ 15 ปีประวัติย่อของประเทศฟิลิปปินส์ภูมิศาสตร์ของประเทศฟิลิปปินส์


ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะมีรูปลักษณ์เป็นรูปตัววาย(Y) ทางใต้ของประเทศจีน ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะต่างๆของประเทศฟิลิปปินส์มีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น300,000 ตารางกิโลเมตรประเทศฟิลิปปินส์ปกครองแบบสาธารณรัฐเป็นครั้งแรกในเอเชีย(ค.ศ.1898)เป็นประเทศแรกที่ถูกปลดปล่อยจากความเป็นอาณานิคมบางส่วนโดยเจ้าอาณานิคมตะวันตก(ค.ศ.1935)และเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์หลังสงครามโลกครั้งที่สอง(ค.ศ.1946)จากที่ตั้งที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์
ประเทศฟิลิปปินส์จึงเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างซีกโลกตะวันออกกับซีกโลกตะวันตก เป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และเป็นประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยประเทศหนึ่งในเอเชียประเทศฟิลิปปินส์ถูกตั้งชื่อว่า ฟิลิปปินส์ ตามพระนามชองพระเจ้าฟิลิปที่ 2 แห่งประเทศสเปน เป็นประเทศที่มีความสวยงามมากและได้สมญานามว่า”ไข่มุกแห่งตะวันออก
ประเทศฟิลิปปินส์มีสภาพดินเหมาะแก่การเพาะปลูก มีสภาพอากาศดี มีแหล่งทรัพยากรทางธรรมมากมากมาย และมีแหล่งประมงอย่างกว้างขวาง จึงเป็นประเทศที่มีธุรกิจทางการเกษตรและธุรกิจทางการประมง
ผลิตผลทางการเกษตรหลักของประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ ข้าว มะพร้าว ข้าวโพด ปอ ยาสูบ อ้อย ผลไม้เขตร้อน เป็นประเทศที่ติดอันดับหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของโลกในด้านมะพร้าว อันดับสองในด้านอ้อย และอันดับห้าในด้านยาสูบ เป็นประเทศผู้ผลิตทองคำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ติดอันดับสามของประเทศผู้ผลิตโครไมท์ และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแหล่งแร่ที่สำคัญของโลก คือ นิเคิล ดิวทีเรียม และ คอปเปอร์ประเทศฟิลิปปินส์มีเส้นพรมแดนตามชายฝั่งทะเลที่มีความต่อเนื่องและยาวที่สุดของโลก คือ 34,000 กิโลเมตร ในอดีตเป็นประเทศที่มีป่าไม้มากมายที่สามารถป้อนไม้และผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ใหญ่ที่สุดของเอเชีย แต่ทรัพยากรของป่าเหล่านี้ได้ถูกทำลายลงจากการเผาป่าเพื่อนำมาเป็นที่ทำการเกษตรบ้าง จากการลักลอบทำการโค่นต้นไม้โดยผิดกฎหมายบ้าง และจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดบ้าง
ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ประชาชนชาวฟิลิปปินส์เป็นชนเผ่าเลือดผสมอันสืบเนื่องมาจากการยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต การแต่งงานกันระหว่างชนเผ่าต่างๆเป็นเรื่องปกติ จึงทำประชาชนส่วนใหญ่มีเลือดผสม ชนเผ่าดั้งเดิมของฟิลิปปินส์พำนักอาศัยอยู่บนภูเขาที่อยู่ทางตอนกลางของประเทศ 
ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ามาเลย์ มีผิวคล้ำสีผมและสีตาดำ ในประชากรที่มีจำนวน 56 ล้านคนของประเทศฟิลิปปินส์นั้น เป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกและนิกายโปรเตสแตนท์เสีย93 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือเป็นพวกที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ประเทศฟิลิปปินส์จึงได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์เพียงหนึ่งเดียวในเอเชียภาษาที่ใช้ในประเทศฟิลิปปินส์ คือ ภาษาฟิลิปิโน ซึ่งเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ใช้กัน ส่วนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันกันอย่างกว้างขวางในวงการศึกษา ในทางการค้าและในการติดต่อสื่อสาร 

ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของโลก ภาษาสเปน และภาษาจีนยังมีการใช้กันอยู่โดยชนกลุ่มน้อย มีภาษาในระดับภูมิภาคมากถึง 55 ภาษา และมีภาษาถิ่นทั่วประเทศมากถึง   142 ภาษา 
ชาวฟิลิปปินส์มีความภาคภูมิใจในการศึกษาของพวกเขามาก โดยตามสถิติระบุว่ามีคนรู้หนังสือระดับอ่านออกเขียนได้สูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยจำนวน 50 แห่งมีชาวต่างประเทศหลายพันคนจากทั่วโลกเดินทางเข้าไปศึกษาอยู่ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล และทันตกรรม เป็นต้นประเทศฟิลิปปินส์มีเอกลักษณ์พิเศษที่ไม่เหมือนประเทศอื่นตรงที่เป็นประเทศที่ได้รับมรดกทางวัฒนธรรม 4สาขาคือ วัฒนธรรมเอเชีย วัฒนธรรมเม็กซิโก และวัฒนธรรมอเมริกา ไม่มีชาติใดในโลกที่จะสามารถอ้างว่ามีวัฒนธรรมครบ 4 สาขาดังกล่าวอย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์ 
ยิ่งไปกว่านั้นชาวฟิลิปปินส์ยังมีความพิเศษตรงที่มีรูปร่างเหมือนชาวตะวันออก มีชื่อกระเดียดไปทางภาษาสเปน พูดภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน และมีความกระเดียดไปในทางละติน 
ชาวฟิลิปปินส์เป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ มีความสามารถทางด้านคนตรีและศิลปะ เป็นคนโรแมนติก เคร่งศาสนาและมีความล้าหาญ ชื่นชอบในคนตรี และการเมือง พวกเขามีกระท่อมไม้ไผ่เป็นเรือนพักอาศัย ซึ่งมักปลูกอยู่ใต้ต้นร่มเงาของต้นไม้
เมื่อเกิดสงครามและเกิดเหตุร้ายรุนแรงในชาติบ้านเมืองมักยึดนโยบายโอนอ่อนผ่อนตามและจะไม่ใช้วิธีการแบบแตกหัก แม้ว่าพวกเจ้าอาณานิคมในชอบจะชอบพูดดูถูกชาวฟิลิปปินส์ว่าเป็นคนขี้เกียจและโง่เขลา แต่ในความเป็นจริงชาวฟิลิปปินส์เป็นพวกที่มีความขยันขันแข็งในการทำงานและเป็นพวกหนักเอาเบาสู้ 


มีชาวฟิลิปปินส์เดินทางไปขายแรงงงานในต่างประเทศทั้งในออสเตรเลียตะวันตก ตะวันออกกลาง และในประเทศที่มีความมั่งคั่งในเอเชียอีกหลายประเทศ

No comments:

Post a Comment